Obchodní podmínky bazarového prodeje

obchodní společnosti B&C Trade s.r.o., se sídlem V Oklikách 1033, Svítkov, 530 06, identifikační číslo: 01819895, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32368.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti B&C Trade s.r.o. (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bazarnastroju.cz.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na adrese www.bazarnastroju.cz, jakož i veškerá vzájemná práva a povinnosti s uzavřením takové kupní smlouvy související.
 3. Pokud je tak zboží v internetovém obchodě označeno, je předmětem kupní smlouvy zboží použité, bazarové či může zboží vykazovat vady či opotřebení. Kupující potvrzením objednávky potvrzuje, že je seznámen se stavem daného zboží, jak je specifikované a označené v internetovém obchodě.
 4. Prodávajícím (dodavatelem) je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Identifikační údaje prodávajícího jsou:
  1. B&C Trade s.r.o.
   Sídlo
   : V Oklikách 1033, 530 06 Pardubice - Svítkov
   : 01819895
   DIČ: CZ01819895
   Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32368.
   E-mail: bctrade@centrum.cz
 5. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není, je tedy tzv. jinou osobou.
 6. Kupujícím - spotřebitelem se v souladu s příslušnými ustanoveními OZ a zákona o ochraně spotřebitele rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále také jen „spotřebitel“).
 7. Kupujícím - jinou osobou je jiná právnická nebo fyzická osoba, která není spotřebitelem, tzn. jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále také jen „jiná osoba“). V případech, kdy kupující není spotřebitelem, neplatí pro smluvní vztahy ustanovení čl. V. těchto obchodních podmínek. Ostatní odchylky jsou uvedeny přímo v textu těchto všeobecných obchodních podmínek. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, v jakém se ho týkají.
 8. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky prodávajícím.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká doručením přijaté objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující bezvýhradně potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejich obsah je mu známý a srozumitelný a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí a zároveň potvrzuje obeznámení s Pravidly ochrany osobních údajů prodávajícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. KUPNÍ CENA, ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY

 1. Ceny nabízeného zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky. Ceny nabízeného zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího nezahrnují náklady na zabalení a dopravu zboží ani náklady na montáž zboží nebo jeho výnos do patra.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícími také další náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu ve výši dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou kupní cena zboží uvedená v internetovém obchodě prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím plus náklady související s dodáním zboží kupujícímu.
 3. Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:
  1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3244390379/0800 dle uvedeného variabilního symbolu. V tomto případě bude zboží dodáno až po uhrazení příslušné výše kupní ceny, přičemž okamžikem uhrazení kupní ceny se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího
  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – v tomto případě platby je kupujícímu jako tzv. další náklady související s dodáním zboží účtováno tzv. doběrečné.
 4. V případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku je kupní cena splatná okamžikem převzetí zboží. V případě platby kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na rozdílné kupní ceny v kamenných prodejnách a v e-shopu.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě spolu se zbožím nebo v podobě elektronické na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny nebo její části ještě před objednáním zboží kupujícímu. - to je tzv. záloha na kupní cenu. Záloha na zboží či služby je min. 20% z celkové kupní ceny u standardního zboží nebo min. 50% z celkové kupní ceny u zboží či služeb na zakázku, tzv. na míru.
 9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, nejedná-li se o případ uvedený v ustanovení § 1837 OZ. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle požadavku kupujícího nebo pro jeho osobu.
 3. V případě, že má kupující zájem odstoupit od Smlouvy, informuje o této skutečnosti písemně prodávajícího, přičemž za písemnou formu se považuje též zaslání odstoupení prostřednictvím e-mailové korespondence na adresu: bctrade@seznam.cz. Kupující uvede v odstoupení od smlouvy specifikaci kupní smlouvy, od které hodlá odstoupit, a číslo bankovního účtu, na který má být převedena prodávajícím uhrazená cena.
 4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy poskytnutý prodávajícím, který je přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto formuláře.
 5. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
 6. Kupující nese při odstoupení od kupní smlouvy přímé náklady spojené s vrácením zboží v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) OZ. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastností zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží je povinen kupující vrátit v původním obalu, není-li to možné, pak čisté a bez opotřebení nebo poškození prodávajícímu, a to se všemi součástmi a příslušenstvím. Kupující vrátí zboží na adresu sídla prodávajícího.
 7. Pokud zboží vrácené kupujícím není kompletní nebo nese známky používání či poškození, je možné vrácenou částku ponížit o částku nutnou pro uvedení zboží zpět do původního stavu.
 8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.
 9. V případě, kdy bylo součástí kupní smlouvy také poskytnutí služeb, jejichž plnění již začalo, pak bude kupujícímu vrácena poměrná část uhrazené ceny.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu jím objednané zboží nejpozději do 10-ti týdnů ode dne uzavření kupní smlouvy (dále také jen „lhůta dodání zboží“). V případě, že prodávající požaduje v souladu s ustanovením článku IV. bod 8 těchto obchodních podmínek uhrazení celé kupní ceny nebo její části ještě před odesláním zboží kupujícímu, začíná lhůta dodání zboží běžet až okamžikem řádného uhrazení celé kupní ceny nebo její části na účet prodávajícího, přičemž okamžikem řádného uhrazení kupní ceny nebo její části se rozumí připsání dané částky na účet prodávajícího s uvedením správného variabilního symbolu. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Zboží, jehož povaha to umožňuje, se dodává nesmontované.
 2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce a nebo bude pro kupujícího připraveno k osobnímu odběru v podnikové prodejně prodávajícího. Prodávající tímto současně upozorňuje kupujícího na skutečnost, že osobní odběr zboží je možný pouze v podnikové prodejně prodávajícího uvedené na stránkách e-shopu. O možnosti osobního odběru zboží bude kupující rovněž informován prostřednictvím zaměstnanců prodávajícího na tel.: +420 604 379 055.

Osobní odběr zboží

 1. V případě, že kupující zvolil jako způsob dodání zboží osobní odběr zboží v podnikové prodejně prodávajícího, zašle prodávající kupujícímu výzvu k odběru zboží na elektronickou adresu kupujícího. V takovém případě je kupující povinen objednané zboží odebrat nejpozději do 7-mi kalendářních dnů ode dne odeslání elektronické výzvy. Pokud zboží nebude odebráno ani po opakované marné výzvě k odběru zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 2. V případě osobního odběru zboží a současné platby kupní ceny v hotovosti v provozovně prodávajícího je nutné se nejdříve dostavit na provozovnu prodávajícího a uhradit v plné výši kupní cenu. Poté bude kupujícímu vystaven daňový doklad, na jehož základě bude kupující oprávněn odebrat zboží ze skladu prodávajícího, přičemž sklad nemusí být vždy nedílnou součástí provozovny. Kupující má právo si zboží před převzetím překontrolovat, vč. kompletnosti a nepoškození zboží, toto stvrdí pak i svým podpisem na dodacím listě u zboží z výdejního skladu. Svým podpisem dodacího listu kupující současně potvrzuje, že převzaté zboží nemá vadu kompletnosti a mechanického poškození.
 3. V případě, že kupující pověří odběrem zboží třetí osobou (např. dopravce), je tato třetí osoba povinna prokázat se prodávajícímu originálem plné moci podepsané kupujícím pro převzetí zboží a alespoň kopií kupní smlouvy. Tímto třetí osoba přebírá odpovědnost kupujícího pro převzetí zboží.

Doručení zboží na místo určené kupujícím

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně, nejpozději do 2 dnů od doručení zboží kupujícímu, oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do dodacího listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 OZ, § 2099 až 2117 OZ a § 2161 až 2174 OZ.
 2. Prodávající dle § 2161 OZ odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou.
 3. Je-li předmětem prodeje nové zboží, prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli záruku za jakost nového zboží v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží, kterou kupujícímu garantuje, že zakoupené zboží bude po tuto dobu způsobilé použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 4. Na prodej použitého, bazarového, revidovaného, či repasovaného zboží se vztahuje zákonná odpovědnost za vady dle ust. §2165 OZ a násl.
 5. Rozměry zboží uvedené na stránkách internetového obchodu prodávajícího jsou uvedeny cca, povolená odchylka je +/- 3 %.
 6. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží zajištěnou kupujícím nebo neodbornou manipulací nebo montáží zboží prováděnou kupujícím nebo jím pověřenou 3. osobou.
 7. Za vadu není považován obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže, dřevo), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), či lakovaných ploch.
 8. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jakékoliv provozovny prodávajícího.
 9. Kupující je povinen vadu vytknout (reklamovat) u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující zjistil nebo mohl zjistit. Při uplatňování vad zboží platí přiměřeně ustanovení § 2615 až § 2619 OZ.
 10. U oprávněných reklamací může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 11. Nároky kupujícího nad rámec výše uvedeného, zvláště nároky na náhradu škody nebo jiných majetkových škod kupujícího, jsou vyloučeny.
 12. Není-li sjednáno jinak, tak lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím Pravidel pro ochranu osobních údajů dostupných na této adrese: www.bazarnastroju.cz.
 2. Prodávající bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Kupujícího uvedené v Objednávce pro účely splnění kupní smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků kupujícího z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy).
 3. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu uvedenou v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.
 4. Osobní údaje kupujícího budou uchovávané v elektronické podobě v informační systému prodávajícího nebo v tištěné podobě na kupních smlouvách.
 5. V případě, že Kupující nebude realizovat odběr nebo montáž zboží osobně, souhlasí s tím, že nezbytné osobní údaje budou prodávajícím poskytnuté třetím subjektům, které budou tyto služby zabezpečovat.

X. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva) je výslovně vyloučeno.
 2. Všechny majetkové spory mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na druhé straně vzniklé z kupní smlouvy či v souvislosti s ní, včetně jiných závazkových vztahů budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České republiky
 3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, která se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 6. Smluvní strany si mohou písemně v kupní smlouvě dohodnout jejich vzájemná práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy odlišně, než je stanoveno v těchto všeobecných obchodních podmínkách. V takovém případě mají přednost ujednání obsažená v kupní smlouvě před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 7. Prodávající má právo jednostranně měnit a doplňovat znění těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku vzniku smluvního vztahu.
 8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování B&C Trade s.r.o., V Oklikách 1033, Svítkov, 530 06, adresa elektronické pošty: bctrade@centrum.cz, telefon: +420 605 200 507.
 9. Přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek tvoří vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy.
 10. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: www.bazarnastroju.cz.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

V Pardubicích dne 1.11.2021